Wyprawka Szkolna

Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku w szkołach podstawowych pomocą mogą być objęci:

a) uczniowie klas II, III i VI, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), czyli 539,00 zł,

b) uczniowie klas II, III i VI, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę przekracza ww. kryterium dochodowe, lecz w rodzinach tych występują warunki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

c) uczniowie niepełnosprawni klas II-VI: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na rok szkolny 2014/2015.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych przyznaje się na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Aby uzyskać dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września złożyć do dyrektora szkoły:
– wniosek o udzielenie pomocy finansowej,
– jeśli Wnioskodawca korzysta ze świadczeń rodzinnych, w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, powinien załączyć zaświadczenie  z MOPS o otrzymywaniu tych świadczeń; jest to jednoznaczne, że dochód nie przekracza 539,00 zł, (§4 ust.6 Rozporządzenia)
– jeśli Wnioskodawca nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, zaświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny(Dz.U.z 2014r poz.1024 , §4 ust.5 Rozporządzenia)
Do wniosku powinny być załączone dokumenty zgodne z przywołanym wyżej rozporządzeniem. W przypadku osób ubiegających się o pomoc w związku z art. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wniosek powinien zawierać uzasadnienie przyczyn ubiegania się o pomoc.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły oraz tutaj.