Program „Wyprawka szkolna”

UWAGA RODZICE

 

Zgodnie z rządowymi założeniami, w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowany będzie program dotyczący pomocy uczniom na zakup podręczników (Dz.U.poz 706)   „Wyprawka szkolna”.

W szkołach podstawowych pomocą objęci będą:

1.      Uczniowie  klas pierwszych rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013

pochodzącym z rodzin , w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, czyli 504,00zł netto,

2.       Uczniowie  klas II, III, IV, -pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 351,00 zł),.

3.      Uczniowie klas II, III, IV pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza ww. kryterium dochodowe, lecz w rodzinach tych występują warunki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r .o pomocy społecznej.

4.      Uczniowie klas I-VI poza kryterium dochodowym, słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

-posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

Wysokość  dofinansowania wynosi:

1)        do 180 zł- dla uprawnionych uczniów klas I-III,

2)        do 210zł- dla uprawnionych uczniów klas IV oraz uczniów klas IV-VI posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 Zasady i sposób udzielania pomocy na zakup podręczników:

·         pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, jego prawnych opiekunów lub rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;

·         wniosek składa się do 25 lipca 2012r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013

·         Do wniosku winne być dołączone zaświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie

o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 25.05.2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego (Dz. U. Nr 111, poz. 652) do wniosku -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

·         Dyrektor szkoły będzie zwracał rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wymienionej w części I niniejszego pisma po otrzymaniu środków
z Urzędu Miasta.

·          dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) ucznia,  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.