Program „Owoce w szkole”

Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych w Białej Księdze KE „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” skierowanej do Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokument ten zawiera m.in. analizę problemu otyłości dzieci w Europie, spis zagrożeń, które pociąga za sobą to zjawisko dla zdrowia publicznego oraz jego skutków społecznych i ekonomicznych.

Program „Owoce w szkole” ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które – jak wykazują badania – będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia.

Skuteczna zmiana nawyków żywieniowych dzieci, w szczególności zwiększenie spożycia owoców i warzyw, jest zadaniem, którego realizacja wymaga ścisłego współdziałania sektorów:
– rolnictwa,
– zdrowia publicznego,
– edukacji.

W realizację programu „Owoce w szkole” zaangażowane są wszystkie ww. sektory, tak aby poprzez współpracę w tym zakresie wspólnie zapewnić jak najlepszy rezultat programu.
W Polsce główne zasady realizacji programu „Owoce w szkole” zostały określone w Strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011–2012/2013, którą przekazano Komisji Europejskiej.

Cele programu:
– trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
– podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Realizacja ww. celów programu ma skutecznie przeciwdziałać:
– wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
– wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
– spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Grupa docelowa:
W programie mogą uczestniczyć nasi uczniowie uczęszczający do klas I–III, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Produkty w programie:
Naszym uczniom udostępniane są następujące produkty:
– świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
– świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
– soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Przy wyborze produktów, które dzieci będą otrzymywały w ramach programu, starano się zapewnić jak największy udział świeżych owoców i warzyw oraz produktów regionalnych, a także jak najwyższą jakość i zdrowotność produktów oraz ich różnorodność.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
Agencja Rynku Rolnego określa ogólną liczbę dzieci uczestniczących w programie „Owoce w szkole” w danym semestrze roku szkolnego. Jeśli liczba ta stanowi w wielkości grupy docelowej: 66% lub więcej – w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 2 porcje; 50% lub więcej, ale mniej niż 66% – w danym tygodniu udostępnia się dzieciom 3 porcje; mniej niż 50% – w danym tygodniu dzieci otrzymają 4 porcje owoców i warzyw.
W danym roku szkolnym program realizowany jest w dwóch okresach obejmujących poszczególne semestry. Owoce i warzywa udostępniane są naszym dzieciom w ciągu 9 dowolnie wybranych tygodni w ramach danego semestru. W tym okresie dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw 2, 3 lub 4 razy w tygodniu – w zależności od łącznej liczby dzieci biorących udział w programie w całym kraju.

Budżet programu:
Nasi uczniowie otrzymują warzywa i owoce nieodpłatnie.
Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w Polsce w roku szkolnym wynosi ok. 12,3 mln EUR.
Łączny roczny budżet UE przeznaczony na realizację programu w poszczególnych latach wynosi 90 mln EUR. Komisja Europejska corocznie dokonuje rozdziału środków finansowych pomiędzy państwa członkowskie, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w programie w danym roku szkolnym.

W ramach programu na terenie naszej szkoły propagowanie zdrowego żywienia odbywa się poprzez:
– zajęcia edukacyjne w poszczególnych klasach,
– uroczystości szkolne np. rozpoczęcie akcji „1,2,3,….kartoniki zbieraj Ty”