KONKURS „SUPER ŚWIETLICZAK”

REGULAMIN KONKURSU „SUPER ŚWIETLICZAK”

 

I. CELE KONKURSU:

– Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania.

– Podniesienie poziomu kultury osobistej.

– Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi.

– Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi.

– Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach.

– Wyróżnienie tych, których cechują dobre maniery.

– Poszanowanie mienia własnego.

– Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo wraz
z umiejętnością przewidywania skutków zachowań własnych dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi.

– Wdrażanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne poprzez szczególne poszanowanie mienia szkolnego

 

II. Zasady przyznawania nagrody i tytułu „Super Świetliczak”

Nagrodę rzeczową i tytuł „Super Świetliczak” przyznaje się uczniom klas O-IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w dwóch kategoriach:

a) uczniowie klasy 0

b) uczniowie klas I-IV

W każdej kategorii można przyznać maksymalnie 2 nagrody:

1. Uczniowie są wyłonieni przez wychowawców świetlicy szkolnej w ostatnim tygodniu maja 2017 roku.

2.Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i tytułu „Super Świetliczak” , podejmuje Prezydium złożone z wychowawców świetlicy szkolnej. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Nagroda wręczana jest w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

  

III.Warunki otrzymania przez ucznia nagrody i tytułu

„Super  Świetliczak”

1. Uczeń obowiązkowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

a) aktywny udział w konkursach organizowanych w świetlicy szkolnej,

b)być koleżeńskim, pomagać  innym,

c)być wzorem kultury osobistej,

d) chętnie uczestniczyć w zajęciach i innych inicjatywach organizowanych przez świetlicę szkolną,

e)być twórczym i kreatywnym,

f) wyróżniać się na tle grupy wzorowym zachowaniem,

g) dawać przykład innym swoją postawą dobrego ucznia.

Anetta Pabich, Emilia Ciołek – koordynatorzy konkursu.