KONKURS – BEŁCHATÓW ZIMĄ

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BEŁCHATÓW ZIMĄ”

 

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu

 „Miasto Bełchatów widziany oczami dziecka”

 organizowanego przez Urząd Miasta w Bełchatowie

pod patronatem Prezydenta Miasta Marka Chrzanowskiego

 

I Cele konkursu:

v Przybliżenie walorów miasta, oraz zachęcenie do jego odwiedzenia.

v Umiejętność pokazania osobliwych zakątków swojej miejscowości

w plastyce.

v Popularyzacja wiedzy o mieście.

 

v Uwrażliwianie na piękno i oryginalność naszego regionu.

v Pobudzanie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie plastyki.

 

 

II Tematyka prac:

 

v zabytki architektury, kamienice, uliczki, tereny zielone zimową porą,

v wizja miasta w pięknej zabudowie, terenach zielonych i przyjazna mieszkańcom.

 

 

III Uczestnicy:

 

v Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –VI Szkoły podstawowej nr 4 w Bełchatowie

 

 

IV Technika prac:

 

v malarstwo, grafika, rysunek, collage (bez użycia plasteliny i materiałów naturalnych, które łatwo się odklejają),

v wycinanka, wyklejanka (papier kolorowy, gazety).

 

V Format prac:

 

v A-3, A-4 (prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę).

 

VI Liczba prac – każdy uczestnik wykonuje tylko jedna pracę.

 

VII Opis prac – na odwrocie prac czytelnie: imię i nazwisko ucznia, wiek,        nazwa szkoły.

 

 

VIII. Czas i miejsce:

 

v Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 

v Prace należy składać do dnia 13.01.2012 r. do biblioteki szkolnej

v Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19.01.2012 r. (przez wywieszenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń.)

 

 

IX Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.

 

 

 

X Kryteria oceny:

 

Komisja konkursowa dokonując oceny wykonanych plakatów bierze pod uwagę:

v zgodność treści plakatu z podanym tematem,

v oryginalność i jasność przekazu,

v Walory artystyczne i estetyczne

v staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne.

 

XI Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni (trzy pierwsze miejsca, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy)

 

XII Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Urzędzie Miasta w Bełchatowie (termin zostanie podany )

Rozdanie nagród laureatom nastąpi po uprzednim powiadomieniu w Urzędzie Miasta w Bełchatowie.

 

 

XIII Uwagi organizatorów:

 

1. Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe

nie będą brane pod uwagę).

2. Prac nie należy podklejać ani oprawiać.

3. Prace zrolowane, zniszczone, złożone po terminie oraz

niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na

własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo

do ich wystawiania i reprodukowania oraz możliwość zmian w

regulaminie, o których zainteresowani zostaną poinformowani.

 

 

 

 

DEKLARACJA RODZICA UCZESTNIKA
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „BEŁCHATÓW ZIMĄ”

 

Ja …………………………………………………………………………….(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) wyrażam zgodę na udział syna/córki/ ……………………….… ………..……………………………………………………………….(imię i nazwisko, klasa) w Konkursie ” „Bełchatów zimą” organizowanym w Szkole Podstawowej w Bełchatowie.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i go akceptuję, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że:

– prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność organizatorów konkursu;

– wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym w celach związanych z Konkursem;

– zgadzam się na prawo Organizatora do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu.

 

Dane osobowe uczestnika:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………….…

Klasa: ………………………………………………………………………….

Miejscowość i data……………………………………………..…………………………..
Czytelny podpis (rodzica/prawnego opiekuna)   ………………………………