SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Ochrona Danych Osobowych

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym i przekazywania danych o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie przez szkołę Sanepidowi

  Podstawa prawna:
  -    ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  -     ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  -    ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  -      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

  Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym. 
  Dane te obejmują m.in.: 
  1) imię i nazwisko; 
  2) datę urodzenia; 
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych; 
  4) płeć; 
  5) adres miejsca zamieszkania; 
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu; 
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej; 

  Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły (przekazanie danych osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną) na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.
  Dane osobowe udostępniane organowi inspekcji sanitarnej umieszcza się w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest minister właściwy dla spraw zdrowia.

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku