Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania i Pięknego Pisania pt. Śladami prozy Stefana Żeromskiego

Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu
Pięknego Czytania i Pięknego Pisania
pt.
Śladami prozy Stefana Żeromskiego
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

I. Organizator
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
ul. Lipowa 11
97-400 Bełchatów

II. Data i miejsce konkursu
23.10.2019 r., godz. 10.00
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie

(sala gimnastyczna, biblioteka)

III. Cele konkursu

 •  Popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego.
 •  Doskonalenie umiejętności pięknego czytania.
 •  Rozpowszechnienie sztuki pięknego pisania.
 •  Budzenie zainteresowania wartościową literaturą.
 •  Nauka rywalizacji w miłej atmosferze.
 •  Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.

IV. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
2. Szkoła może zgłosić dwóch uczestników: jednego do Konkursu Pięknego Czytania, drugiego do Konkursu Pięknego Pisania.
3. W ramach pierwszego zadania konkursowego uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy Stefana Żeromskiego zaproponowany przez organizatora. Uczestnik ma 15 minut na przygotowanie się
do prezentacji.
4. W ramach drugiego zadania konkursowego uczestnicy kaligraficznie przepisują losowo wybraną myśl, sentencję Pisarza zaproponowaną przez organizatora.
Na konkurs uczniowie zgłaszają się z własnym piórem do pisania. Obowiązuje zakaz używania korektora. Kartki przygotowuje organizator.

V. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do 16 października 2019 karty zgłoszenia
e-mailem sp4@belchatow.pl lub złożenie jej w sekretariacie szkoły.
2. Dokument jest do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły: www.czworka.info

VI. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.
Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

VII. Kryteria oceny pięknego czytania:

 • technika czytania: płynność, dykcja, tempo, akcent zdaniowy;
 • środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulacja głosu, mimika, gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, postaciowanie;
 • radzenie sobie z tremą.

VIII. Kryteria oceny pięknego pisania:

 • ogólne wrażenie estetyczne;
 • czytelność;
 • właściwe łączenie i równomierne położenie liter;
 • rozmieszczenie tekstu;
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

IX. Nagrody
Rozstrzygnięcie zmagań konkursowych i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe uczestnikom za zajęcie I, II i III miejsca
oraz nagrody – niespodzianki i dyplomy dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

X. Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych dzieci oraz osób dorosłych (opiekunów uczniów) w związku z organizacją konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego, ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów

Inspektor ochrony danych:

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie: Małgorzata Kociniak,
e-mail: iod@sp4.belchatow.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna organizacji konkursu:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Śladami prozy Stefana Żeromskiego” dla uczniów szkół podstawowych  zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Zgoda może być cofnięta (poprzez poinformowania Inspektora ochrony danych na wskazany powyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy prowadzące i nadzorujące placówek oświatowych, sponsorzy oraz media lokalne.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe zebrane dla potrzeb organizacji konkursu dla potrzeb będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich i swojego dziecka/podopiecznego oraz prawo sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka/podopiecznego w Konkursie „Śladami prozy Stefana Żeromskiego”

Dane osobowe zebrane dla potrzeb konkursu nie będą przekazywane poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani też służyć do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SP nr 4 w Bełchatowie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.