KONKURS RODZINNY HISTORYCZNO-PLASTYCZNO- LITERACKI 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

KONKURS RODZINNY
HISTORYCZNO-PLASTYCZNO- LITERACKI
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Cel konkursu:
• Kształtowanie świadomości narodowej dzieci i młodzieży.
• Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw, mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych i etycznych.
• Rozwijanie umiejętności pracy uczniów z różnorodnymi źródłami historycznymi i literackimi.
• Rozwijanie myślenia historycznego o charakterze przyczynowo
–skutkowym.
• Przypomnienie ważnych dat i osób, które odegrały rolę
w odzyskaniu niepodległości Polski.
• Przypomnienie postaci historycznych, literackich i naukowych, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości, a także rozsławienia Polski na świeci.

Zasady Konkursu:

• Konkurs jest skierowany do uczniów klas 0-VII
• Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone
i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
• Praca powinna być oryginalna –wcześniej nigdzie nie publikowana
• Uczestnik konkursu ma możliwość wykazać się twórczością historyczno-literacką lub plastyczną w trzech konkurencjach:

1. Wykonanie albumu pt. 100 LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI

2. Napisanie wiersza związanego z 100 LECIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI: dziejami, osobami mającymi wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, pięknem naszego kraju…

3. Pracę plastyczną, technika dowolna, format A 3
• Proponowane tematy do pracy plastycznej:
a) wydarzenia historyczne, wybitni Polacy, szczególne osiągnięcia ostatniego stulecia.
• Prace należy opisać z tyłu: imię i nazwisko autora, klasa.
• Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, p. T. Leś-Klupińskiej do 20 kwietnia 2018 roku. Najciekawsze prace będą eksponowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.
Ocena prac:
Powołana komisja będzie brała pod uwagę:
– estetykę wykonania,
– zgodność z tematem,
• Organizator przewiduje 3 nagrody główne oraz wyróżnienia dla najlepszych prac.
• Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.
• Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
• Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu z okazji Uchwalenia konstytucji 3 Maja

Pozostałe informacje

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą jego rodziców na akceptację regulaminu i zgodą na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz na opublikowanie przez Organizatora całości lub fragmentów prac do celów popularyzatorskich i promocyjnych na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

Organizatorzy:
p. Maria Pierszała, p. Teresa Leś-Klupińska, p. Katarzyna Zawadzka