SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

DUPLIKAT ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 Wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa:

Zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów. (Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) "za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu".
Opłata ta zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej obowiązująca od dnia 01.01.2007 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) wynosi 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej oraz 26 zł za duplikat świadectwa.

Podstawą do wydania duplikatu legitymacji szkolnej jest złożenie do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 podania podpisanego
przez rodziców właściciela zagubionej lub zniszczonej legitymacji (wraz z uzasadnieniem ponownego wydania) oraz dokonania opłaty na konto PKO Bank Polski 44 1020 3958 0000 9402 0268 0007 w kwocie 9 zł.
Dowód wpłaty i aktualne zdjęcie dołączamy i składamy w sekretariacie szkoły.


Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego można pobrać tutaj:Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku