DUPLIKAT ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Wydanie duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa:

Zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów. (Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu”.
Opłata ta zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej obowiązująca od dnia 01.01.2007 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) wynosi 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej oraz 26 zł za duplikat świadectwa.

Podstawą do wydania duplikatu legitymacji szkolnej jest złożenie do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 podania podpisanego
przez rodziców właściciela zagubionej lub zniszczonej legitymacji (wraz z uzasadnieniem ponownego wydania) oraz dokonania opłaty na konto PKO Bank Polski 44 1020 3958 0000 9402 0268 0007 w kwocie 9 zł.
Dowód wpłaty i aktualne zdjęcie dołączamy i składamy w sekretariacie szkoły.

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego można pobrać tutaj: