INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Nabór do klas I szkół ponadpodstawowych / dla absolwentów szkół podstawowych
/
na rok szkolny 2023/2024

Instrukcja postępowania przy wypełnianiu zgłoszeń do szkół

 

1. Adres dla Kandydata:

lodzkie.edu.com.pl

 

(UWAGA!!! Aby nie zablokować swojego konta proszę z systemu wychodzić poprzez wylogowanie)

Strona dla Kandydatów zostanie uruchomiona 24 kwietnia 2023r.

2. Każdy z uczniów otrzyma od wychowawcy klasy swój login i hasło przy pomocy którego zaloguje się na swoje konto w systemie.

3. Po wejściu na indywidualne konta należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych (imię, nazwisko, pesel) W przypadku stwierdzenia błędnych zapisów proszę zgłosić poprawki do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły (należy dostarczyć poprawione dane na piśmie podpisanym przez rodziców).

4. Każdy uczeń wybiera maksymalnie 3 szkoły. Po wyborze szkoły tworzona jest tzw. lista preferencji – czyli ustalamy kolejność wyboru, która zależy wyłącznie od woli kandydata. Na pierwszym miejscu wybieramy szkołę i klasę, do której najbardziej chcemy się dostać; będzie ona uwzględniona jako pierwsza podczas rekrutacji w systemie.
Następnie wybieramy w kolejności szkoły i klasy pod względem swoich oczekiwań. Lista preferencji może być dowolnie długa.

5. Po dokonaniu wyboru zatwierdzamy i drukujemy formularz zgłoszeniowy.
Formularz
 musi być podpisany przez ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych.

 

Po wydrukowaniu podania nie zmieniany już nic na swoim koncie w formularzu elektronicznym!!!

W terminie od 24 kwietnia 2023r. do 23 maja 2023r. do godz. 12.00 obowiązkowo należy wypełnić wniosek elektroniczny, wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

6. Po ukończeniu szkoły podstawowej tj. od  6 lipca do 10 lipca 2023r. godz. 15.00,
należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru (tam gdzie kandydat składał wniosek) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w dniu 14 lipca 2023r. godz. 12.00

8. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe – skierowania na badanie lekarskie

od 24 kwietnia  do 17 lipca 2023r.

9. Potwierdzenie – przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego – woli podjęcia nauki  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty od dnia 14 lipca do dnia 20 lipca 2023r.   

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  21  lipca 2023r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrówplik do pobrania

Rozporządzenie MEiNz dnia 18 listopada 2022 r. (1)

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

(liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)
na rok szkolny 2023 / 2024

 

Etap rekrutacji Rekrutacja podstawowa Rekrutacja uzupełniająca
złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych od 24 kwietnia 2023 do 23 maja 2023 godz. 12:00 od 21 lipca 2023 godz. 12:00 do 26 lipca 2023 godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowychoraz uzdolnień kierunkowych do 11 maja 2023
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów do 31 maja 2023 do 31 lipca 2023
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych od 1 czerwca 2023

do 14 czerwca 2023
(II termin 7 lipca 2023)

od27 lipca 2023

do 28 lipca 2023

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych 15 czerwca 2023 r. 31 lipca 2023 r.
możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków od 4 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. godz. 15:00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu od 6 lipca 2023

do 10 lipca 2023 godz. 15:00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń do 12 lipca 2023 do 31 lipca 2023
podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 lipca 2023

do godz. 12:00

1 sierpnia 2023

dogodz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia wdanym zawodzie od 24 kwietnia 2023 do 17 lipca 2023 od 20 lipca 2023

do 1 sierpnia 2023

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia naukiw postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 14 lipca 2023 godz. 12:00

do 20 lipca 2023

od 1 sierpnia 2023 godz. 12:00

do 4 sierpnia 2023 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca 2023

do godz. 12:00

7 sierpnia 2023

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole do 21 lipca 2023

do godz. 13:00

do 7 sierpnia 2023

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 21 lipca 2023, 8 sierpnia 2023

ZARZĄDZENIE nr 4/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 roku 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
plik do pobrania

zarzadzenie-kuratora-oswiaty-nr-4-z-2023-roku (1)