DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

1.       Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2.       Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czworka.info

3.       DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 19.09.2007 r.

4.       DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 10.10.2010 r.

5.       Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,

·         dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

6.       DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

7.       OSTATNI PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI: 13.03.2024 r.

8.       INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

·         E-mail: sp4@belchatow.pl

·         Telefon: +44 632-22-18

·         Telefon nr kom.: 510 – 791 – 755

Każdy ma prawo:

·         zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

·         wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

·         dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

·         wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

·         wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu
2 miesięcy od daty zgłoszenia.

9.       SKARGI I ODWOŁANIA:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

·         Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły,

·         Adres: ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów,

·         E-mail: sp4@belchatow.pl,

·         Telefon: + 44 632-22-18.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

10.    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

·         budynek zlokalizowany jest w mieście Bełchatów, ul. Lipowa 11

·         do budynku prowadzi 5 wejść:

ü od ul. Lipowej – wejście główne,

ü 2x wejścia boczne zlokalizowane od strony boiska,

ü wejście od strony boiska prowadzące bezpośrednio do szatni szkolnych,

ü od ul. Leśnej – od strony parkingu wewnętrznego.

 • podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany jest przy wejściu od ul. Lipowej,
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
 • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajdują się korytarze,
 • w budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się
  na wyższe kondygnacje,
 • na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Leśnej jest zatoka umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły (tzw. kiss & ride) oraz wyznaczono 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • w  budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie nie ma możliwości skorzystania
  z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego