Żyj zdrowo, wesoło i kolorowo – IV edycja

Zwycięzcami IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu „ŻYJ ZDROWO,
WESOŁO I KOLOROWO” zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękińsku.
W konkursie udział wzięły również: Szkoły Podstawowe nr 8 i nr 4 w Bełchatowie,
których uczniowie zajęli ex aequo II miejsce, Szkoła Podstawowa nr 13 w
Bełchatowie, która ukończyła konkurs na miejscu III i Szkoła Podstawowa w
Szczercowie – na miejscu IV.


Regulamin IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu „ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu
„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO”

§ 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu „ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO ” jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.
2. Patronat honorowy : Prezydent Miasta, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie Główny Inspektor Sanitarny.
3. Sponsorzy: Firma ZDROVITAL w Bełchatowie oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.
4. Termin i miejsce konkursu: 14.12.2018 r. o godzina 10.00, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie.

§ 2
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z pięciu części:

Część pierwsza – praca plastyczna
Wykonany dowolną techniką np. rysunek lub plakat o tematyce konkursowej
„ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO” z wykorzystaniem ziół stosowanych w kuchni oraz wspomagających zdrowie. Zespoły przygotowują prace zgodne z regulaminem konkursu dołączonego w załączniku nr 3.
Gotowe prace przywożą ze sobą w dniu konkursu.

Cześć druga – Wiedza – Prelekcja lub prezentacja Udzielenie odpowiedzi ustnych lub pisemnych na pytania dotyczące znaczenia roślin o właściwościach leczniczych i wykorzystywanych do przygotowywania potraw z wykorzystaniem wiadomości przekazanych podczas prelekcji lub prezentacji.

Cześć trzecia – Trzymaj formę
Wykonanie zadań z zakresu sprawności ruchowej.

Część czwarta – Artystyczna Układ taneczny – ułożenie układu tanecznego do wybranej przez organizatora
i zaprezentowanej podczas konkursu piosenki o ziołach.

Część piąta – Doświadczalna
Rozpoznanie wybranych ziół za pomocą zmysłów.

§ 3
CELE KONKURSU

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe :
• pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
• poszerzanie wiedzy o wartości odżywczej żywności oraz doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;
• wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy;
• rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw
i zachowań;
• propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;
• umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

§ 4
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego- pierwszeństwo maja szkoły, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.
2. W konkursie uczestniczą zespoły trzyosobowe z klas V -VII szkoły podstawowej zainteresowanych zdobyciem
i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej.
3. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego
w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzoną o treści pozaprogramowe.

§ 5
TEMATYKA KONKURSU

1. Tematyka konkursu obejmuje:
a) Żywienie zgodne z zasadami zbilansowanej diety:
– grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywcza;
– podstawowe składniki odżywcze i ich rola dla organizmu człowieka;
– dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze;
– aktualne zalecenia żywieniowe;
– najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa.
b) Aktywność fizyczna:
– rodzaje aktywności fizycznej;
– znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia;
– pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży oraz możliwości jej zwiększenia w życiu codziennym.
c) Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:
– znaczenie znaków i symboli umieszczanych na etykietach.

§ 6
KOMISJA KONKURSOWA
W skład Komisji Konkursowej wchodzą :
1. Przedstawiciel Firmy ZDROVITAL
2. Przedstawiciel – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie 3. Nauczyciel biologii
4. Przedstawiciel organizatora

§ 7
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest zgłoszenie placówki do Organizatora. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej szkoły: www.czworka.info ( zał. nr 1i 2). Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie do 21 listopada 2018 roku.
• Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie jego oryginału opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie im. Stefana Żeromskiego ul. Lipowa 11, 97- 400 Bełchatów lub e-mailem: sp4b@interia.pl
• Formularz zgłoszeniowy zawiera imiona i nazwiska uczniów danej szkoły, którzy chcą przystąpić do Konkursu na etapie szkolnym. Zgłoszenie placówki do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez szkołę i zgłoszonych uczniów.

§ 8
MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA

Przygotowując się do Konkursu, wskazane jest korzystanie z:
• podręczników szkolnych,
• encyklopedii oraz leksykonów ogólnych i tematycznych.
• materiałów edukacyjnych Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” dostępnego na stronie www.trzymajforme.pl
• Mirosław J. (red.) : Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2004.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przekazując pracę – rysunek lub plakat o tematyce konkursowej „ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO” uczestnicy zgadzają się na ekspozycję prac oraz publikowanie fotografii prac na stronie SP 4
oraz w lokalnych mediach.
2. Zespoły klasowe biorące udział w konkursie, akceptują regulamin
i zgadzają się na publikowanie zdjęć z przebiegu konkursu.
3. Ocenie i punktacji podlegać będzie pięć części konkursu. Szczegółowe informacje przekazana będą w chwili rozpoczęcia konkursu.


III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu „ ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO ”

III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu
„ ŻYJ ZDROWO, WESOŁO I KOLOROWO ”

WYNIKI

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Łękińsku
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczercowie
V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie