SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Stypendium szkolne

  

Szanowni rodzice!

W dniach 1-15 września 2021 r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1 (hol na parterze) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są zamieszkali na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

·      uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

·      wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł (informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku).

Duk wniosku wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w sekretariacie szkoły orazw załącznikach na stronie internetowej pod adresem


https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html- WNIOSEK

- KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Wniosek mogą złożyć:

·      rodzice lub opiekunowie prawni,

·      pełnoletni uczeń,

·      dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu
- z miesiąca złożenia wniosku), np.:

·      zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,

·      z tytułu umowy zlecenia – umowę,

·      odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,

·      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,

·      zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),

·      decyzję dotyczącą dodatku mieszkaniowego,

·      dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2020 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

·      dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),

·      dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego
w hektarach przeliczeniowych),

·      każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej).

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1.      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2.      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),

3.      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402, tel. 44-733-51-72) oraz ujęta jest w § 3 Uchwały Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, której treść dostępna jest w załączniku Regulamin.pdf na stronie internetowej pod adresem

https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html

Dokumentowanie wydatków:

1.         Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2.         Dokumentami tymi są rachunki, faktury, imienne dowody wpłaty – np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat, umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np.:

·      śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

·      wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,

·      nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,

·      klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,

·      inne zdarzenia nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie
2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek mogą złożyć:

·      rodzice lub opiekunowie prawni,

·      pełnoletni uczeń,

·      dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek przyznawanych i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku